x
2011年11月20日 星期日
 • 行政许可类公示
 • 行政许可类公告
新房交易信息
更新时间:2019-01-21
  今日交易信息
 • 全部
 • 住宅
 • 商业
 • 办公
类 别 预定套数 预定面积 已售套数 已售面积
住宅 0套 0㎡ 45套 4676.52㎡
商业 0套 0㎡ 8套 384.25㎡
办公 0套 0㎡ 2套 123.1㎡
其他 0套 0㎡ 43套 687.42㎡
区 域 预定套数 预定面积 已售套数 已售面积
中心城区 0套 0㎡ 1套 131.18㎡
开发区凤凰分区 0套 0㎡ 5套 346.81㎡
开发区西南分区 0套 0㎡ 3套 312.95㎡
湖东西区 0套 0㎡ 2套 201.08㎡
南浔镇 0套 0㎡ 8套 970.9㎡
织里镇 0套 0㎡ 7套 918.85㎡
南浔其他乡镇 0套 0㎡ 4套 453.38㎡
八里店镇 0套 0㎡ 15套 1341.37㎡
总计 0套 0㎡ 45套 4,676.52㎡
区 域 预定套数 预定面积 已售套数 已售面积
中心城区 0套 0㎡ 1套 43.09㎡
开发区西南分区 0套 0㎡ 1套 47.8㎡
织里镇 0套 0㎡ 6套 293.36㎡
总计 0套 0㎡ 8套 384.25㎡
区 域 预定套数 预定面积 已售套数 已售面积
南浔镇 0套 0㎡ 2套 123.1㎡
总计 0套 0㎡ 2套 123.1㎡
  累计交易信息
 • 全部
 • 住宅
 • 商业
 • 办公
类 别 可售套数 可售面积 已售套数 已售面积
住宅 36332套 3737734.23㎡ 165652套 17021377.9639㎡
商业 15773套 1474907.36㎡ 28067套 2324397.41㎡
办公 4284套 317989.6㎡ 3375套 285161.38㎡
其他 56711套 1753169.43㎡ 63149套 1652701.37㎡
区域 可售套数 可售面积 已售套数 已售面积
中心城区 2771套 285586.2㎡ 15889套 1568309.44㎡
太湖度假区 4008套 393313.4㎡ 13201套 1130345.18㎡
仁皇山新区 3917套 367427.41㎡ 23075套 2647242.02㎡
开发区凤凰分区 606套 48944.3㎡ 7011套 683529.62㎡
开发区西南分区 3654套 373349.67㎡ 29103套 2979766.02㎡
湖东西区 1387套 133534.92㎡ 5873套 608548.62㎡
南浔镇 6517套 684666.7㎡ 32749套 3374327.27㎡
织里镇 4353套 495411.66㎡ 11181套 1272054.6139㎡
南浔其他乡镇 2643套 269776.23㎡ 7406套 767191.71㎡
八里店镇 5388套 565736.42㎡ 17146套 1703977.07㎡
吴兴其他乡镇 1088套 119987.32㎡ 3018套 286086.4㎡
总计 36,332套 3,737,734.23㎡ 165,652套 17,021,377.964㎡
区域 可售套数 可售面积 已售套数 已售面积
中心城区 2282套 216053.58㎡ 4905套 342891.52㎡
太湖度假区 975套 93258.78㎡ 881套 91415.89㎡
仁皇山新区 790套 118190.13㎡ 547套 54862.08㎡
开发区凤凰分区 490套 66508.86㎡ 612套 51137.59㎡
开发区西南分区 4362套 299803.07㎡ 6013套 355461㎡
湖东西区 63套 8069.3㎡ 308套 22324.69㎡
南浔镇 1120套 143133.38㎡ 3145套 360710.32㎡
织里镇 3813套 348084.09㎡ 8564套 818251.37㎡
南浔其他乡镇 594套 53891.26㎡ 1634套 106453.75㎡
八里店镇 1078套 96929.57㎡ 1025套 77967.36㎡
吴兴其他乡镇 206套 30985.34㎡ 433套 42921.84㎡
总计 15,773套 1,474,907.36㎡ 28,067套 2,324,397.41㎡
区域 可售套数 可售面积 已售套数 已售面积
中心城区 745套 82617.03㎡ 558套 73751.52㎡
太湖度假区 51套 10328.82㎡ 45套 10177.14㎡
仁皇山新区 11套 1769.3㎡ 53套 8421.42㎡
开发区凤凰分区 22套 3789.21㎡ 194套 14423.36㎡
开发区西南分区 1496套 94938.53㎡ 1795套 132616.93㎡
南浔镇 1215套 74842.62㎡ 234套 20743.96㎡
织里镇 227套 9324.68㎡ 11套 521.12㎡
八里店镇 517套 40379.41㎡ 485套 24505.93㎡
总计 4,284套 317,989.6㎡ 3,375套 285,161.38㎡
二手房信息
更新时间:2019-01-21
  今日交易信息
 • 全部
 • 住宅
 • 商业
 • 办公
类 别 套数 面积 总价
住宅 41套 3488.37㎡ 26748000元
商业 2套 329.31㎡ 1450272元
其他 9套 95.02㎡ 806582元
城区 套数 面积 总价
市区或吴兴区 32套 2648.71㎡ 21688000元
南浔区 9套 839.66㎡ 5060000元
总计 41套 3,488.37㎡ 26,748,000元
城区 套数 面积 总价
市区或吴兴区 2套 329.31㎡ 1450272元
总计 2套 329.31㎡ 1,450,272元
暂无最新数据